Školenia

G-Cert-i poskytuje jednotlivé a ucelené školenia a modulové kurzy systémov a zlepšovania procesov jedine vo forme otvorených kurzov, ktorých zameranie a termíny sú aktualizované na tejto stránke.


Ťažiskom našich školení sú otvorené akreditované kurzy interných a externých audítorov na akreditované systémy. Kurzy sú medzinárodne akreditované a dávajú garancie akceptovateľnosti takto vyškolených audítorov ako audítorov_first party (interný audítor doma), audítorov_second party (interný audítor u dodávateľa) a audítorov_third party (certifikačný audítor, pokiaľ spĺňa ďalšie kvalifikačné a kompetenčné požiadavky). Druh a termíny školení audítorov sú aktualizované na tejto stránke.


Pre priame zlepšovanie procesov klientov, G-CERT-i zabezpečujeme školenia a tréningy ad hoc jedine takými pracovníkmi a spolupracovníkmi, ktorí nie sú audítormi a ktorí sa nijakým spôsobom nezúčastňovali alebo nezúčastňujú procesov certifikácií u klientov G-Cert-i. Týmto spôsobom garantujeme vylúčenie konfliktu záujmov dotknutých osôb. Školenie a tréning tohto druhu je poskytované samostatným zmluvným vzťahom.

Formu a termín školenia objednajte: